Satyrycy - rysunek, karykatura, informacja, stock - Licencje

Wyszukiwanie zaawansowane

Polski 
Kategorie
REKLAMA
Facebook


Royalty Free - Wolne od praw

Zarejestrowanie się na stronie http://satyrek.pl oznacza akceptację niżej przedstawionych warunków korzystania ze zdjęć.
 • Każdorazowe zalogowanie się na stronie http://satyrek.pl oznacza akceptację niżej przedstawionych warunków korzystania ze zdjęć.


WARUNKI KORZYSTANIA Z OBRAZóW Z WOLNYMI PRAWAMI AUTORSKIMI

Definicje

- Licencjodawca oznacza Moto Target Agencję Informacyjną z siedzibą ul. Kozietulskiego 21, 94-012 Łódź

- Termin  Obraz Royalty Free lub Obraz RF oznacza obraz z wolnymi prawami autorskimi. Jego wykorzystanie wymaga jednorazowej zapłaty za licencję, która daje prawo do wielokrotnego wykorzystania w różnych projektach, bez prawa do wyłączności.

- Termin Licencjobiorca oznacza podmiot, który uzyskał licencję na korzystanie z Obrazów Royalty Free po zakupieniu i zapłaceniu należności za obrazy w formie cyfrowejUmowa Licencyjna dla Finalnego Użytkownika Zdjęć RF1.1 Niniejsza umowa przyznaje nieprzenoszalne, niewyłączne prawa na świat, nieograniczoną czasowo licencję na przechowywanie, odtwarzanie i wykorzystywanie konkretnych Obrazów RF zakupionych w ramach niniejszej transakcji, lub autoryzowanych kopii tychże Obrazów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, jak to zostało podane w poniższych punktach, ale nie do innych celów.

1.2.1 Jeżeli Licencjobiorca jest pośrednikiem (np. agencją reklamową), zdjęcia mogą zostać wykorzystane przez jej klienta po zaakceptowaniu warunków niniejszej Umowy.

1.2.2. Licencjobiorca jest zobowiązany do przechowywania obrazów w wysokiej rozdzielczości w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych.

1.3 Licencjobiorca ma prawo do:

1.3.1 wykorzystania Obrazów w dowolnej ilości na całym świecie, bez ograniczeń czasowych, jako część materiałów reklamowych i promocyjnych, na opakowania; do środków multimedialnych w tym projektowania stron www, transmisji, film/video/DVD, wydawnictw, materiałów do celów prywatnych, niekomercyjnych;

1.3.2 zmieniania, przetwarzania, kadrowania obrazu;

1.4 Zabrania się:

1.4.1 sublicencjonowania, ponownego licencjonowania, wypożyczania, odsprzedawania lub oddawania w dzierżawę któregokolwiek z Obrazów osobom trzecim;

1.4.2 wykorzystania Obrazu do promocji działalności powiązanej w jakikolwiek sposób konkurującego z Licencjodawcą lub Dostawcą Obrazów RF;

1.4.4 sublicencjonowania, odsprzedawania lub w inny sposób dystrybuowania obrazów osobom trzecim inaczej niż jako integralna część produktu lub strony internetowej;

1.4.5 wprowadzania obrazów do logo, znaku firmowego lub znaku usługi;

1.4.6 posługiwania się Obrazami w kontekście, który mógłby zostać uznany za pornograficzny, oszczerczy, zniesławiający np. w kontekście seksualnym, rasizmu, narkotyków, chorób lub w inny sposób naruszający dobre obyczaje. Dostawca Obrazów RF nie wyraża zgody na publikację Obrazów w związku z reklamą wyrobów tytoniowych i alkoholi.

1.4.9 usuwania i zmieniania symbolu praw autorskich, nazwy Dostawcy Zdjęć RF, lub numeru identyfikacyjnego lub innej informacji zawartej w pliku elektronicznym, z którym obrazy zostały dostarczone lub z kopii tychże plików.

2. Gwarancje i ich zakres

2.1 Dostawca Obrazów RF gwarantuje, że zakupiona kopia nie ma technicznych wad. Jedynym i wyłącznym sposobem rekompensaty za złamanie tej gwarancji jest zastąpienie cyfrowej kopii inną kopią lub zwrot pieniędzy za zakup, według uznania Dostawcy Zdjęć RF.

2.2 Dostawca Zdjęć RF nie jest jednak odpowiedzialny jeżeli uszkodzenie wynika z modyfikacji, zmieniania lub dodawania elementów do zdjęć przez Finalnego Użytkownika lub spowodowanych przez niewłaściwe wykorzystanie Zdjęć za pomocą sprzętu lub oprogramowania, które jest niekompatybilne. Odpowiedzialność Dostawcy Zdjęć RF za jakiekolwiek straty nie przekroczy pierwotnej kwoty zapłaconej za zdjęcia.

2.3 Ani Dostawca zdjęć RF, ani jego Licencjodawca nie ponoszą odpowiedzialności za ogólne, specjalne, bezpośrednie, pośrednie, incydentalne lub inne szkody wynikające z wykorzystania zdjęć poza ramami niniejszej licencji, w tym roszczenia za stratę zysku lub za jakiekolwiek roszczenia osoby trzeciej.

2.4 Licenjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Licencjobiorcę, wynikające z niedostępności i braku możliwości zamówienia zdjęcia zamieszczonego w archiwum internetowym, jak również wynikające z braku możliwości udzielenia licencji na korzystanie ze zdjęcia na wszystkich bądĹş niektórych polach eksploatacji.

2.6. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie autorskie prawa majątkowe pozostają przy twórcach zdjęć lub podmiotach przez nich uprawnionych. Licencjobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania ze zdjęć w zakresie sprecyzowanym niniejszą umową licencyjną, a przekroczenie zakresu udzielonej licencji będzie oznaczać naruszenie autorskich praw majątkowych i wiązać się może z odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3. Konsekwencje naruszenia warunków

3.1 Bez szkody dla innych praw i zaleceń Dostawcy Zdjęć RF Licencja na wykorzystywanie zdjęć wygasa bez uprzedniego powiadomienia lub zwrotu jakichkolwiek zapłaconych kwot, jeżeli zostaną złamane warunki niniejszej Umowy.

3.2 Licencjobiorca zgadza się zapłacić odszkodowanie Dostawcy Zdjęć RF i zwolnić go ze wszystkich roszczeń wynikających ze złamania przez Licencjobiorcę warunków niniejszej Umowy.

4. Zachowanie praw i ochrona własności intelektualnej

4.1 Wszystkie prawa do zdjęć należą do Dostawcy Zdjęć RF i / lub jego Licencjodawcy i są chronione międzynarodowym prawem i innymi obowiązującymi prawami. Dostawca Zdjęć RF i / lub jego Licencjodawca zachowują wszystkie prawa gwarantowane na mocy niniejszej Umowy. Licencjobiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej jeżeli w jakikolwiek sposób złamie prawo autorskie w wyniku nie wypełnienia warunków niniejszej Umowy.

5. Inne warunki

5.1 Wykorzystywanie zdjęć musi być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi prawami, statutami i uregulowaniami. Dostawca Zdjęć RF zastrzega sobie prawo do zaprzestania wykorzystywania któregokolwiek ze zdjęć, niezależnie od powodu, i/lub zastąpienia zdjęcia innym zdjęciem. Na podstawie powiadomienia o zaprzestaniu licencjonowania danego zdjęcia, Licencjobiorca, jeśli to jego dotyczy, zgadza się nie wykorzystywać danego zdjęcia w przyszłości. Jeżeli któraś z części niniejszej Umowy stanie się nieważna i nieobowiązująca, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych warunków niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i obowiązujące zgodnie z ich treścią. Niniejsza Umowa stanowi całość Umowy między stronami w odniesieniu do jej treści i nie może być zmieniana, chyba że w formie pisemnej przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.

5.2 Prawem stanowiącym jest prawo kraju danego Dostawcy Zdjęć RF, którego sądy są wyłącznymi organami prawnymi mogącymi rozstrzygać kwestie sporne niniejszej Umowy. Dostawca Zdjęć RF może skierować sprawę do sądu przeciwko Licencjobiorcy w sytuacji, gdy uzna to za konieczne.


Rights Managed - Prawa chronione

Niniejsza umowa przyznaje nieprzenoszalne, niewyłączne prawa na świat,  na jednokrotną publikację konkretnych Obrazów zakupionych w ramach niniejszej transakcji, jak to zostało podane w poniższych punktach, ale nie do innych celów. Zarejestrowanie się i zakup prac na stronie http://satyrek.pl oznacza akceptację niżej przedstawionych warunków licencji.

Definicje terminów:

Przedmiot licencji: obraz udostępniany w postaci elektronicznej za pośrednictwem serwisu Satyrek.pl.

Licencjodawca: oznacza Agencję Informacyjną Moto Target z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kozietulskiego 21, wlaściciela internetowego portalu Satyrek.pl, za pośrednictwem którego możliwe jest nabycie licencji na wykorzystanie obrazów zgodnie z niniejszą umową.

Licencjobiorca: podmiot nabywający licencję na wykorzystanie obrazów, stanowiących przedmiot licencji.

A. Prawa własności

 1. Obrazy prezentowane w portalu Satyrek.pl są utworami w rozumieniu prawa autorskiego.

 2. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielania licencji na korzystanie z fotografii, stanowiących przedmiot licencji

 3. Obrazy z prawami chronionymi (RM) udostępnione przez serwis Satyrek.pl w formie cyfrowej oraz autorskie prawa majątkowe i osobiste stanowią własność autorów i jako takie nie mogą być przedmiotem sprzedaży, a jedynie użyczenia w celu publikacji.

 4. Licencjobiorca w momencie uiszczenia opłaty nabywa jedynie niezbywalne prawa do jednokrotnej reprodukcji, określając miejsce  publikacji oraz obszar geograficzny.

 5. Licencjobiorca obrazów  nie może ich udostępniać osobom trzecim w formie cyfrowej i drukowanej odpłatnie lub bezpłatnie, oddawać w użytkowanie praw do zdjęć, a także korzystać z przedmiotu licencji jako samodzielnego przedmiotu obrotu.

 6. Licencjobiorca zobowiązuje się, że będzie należycie przechowywał zakupione przedmioty licencji w sposób uniemożliwiający ich pobranie i wykorzystanie przez osoby trzecie.

 7. Po wykorzystaniu obrazu Licencjobiorca zobowiązuje się do zniszczenia pliku w formie cyfrowej.

B. Opłaty za licencje

 1. Opłaty za wykorzystanie obrazu zależą od jego wielkości i są ustalane przez portal Satyrek.pl.

 2. Opłata oznacza cenę za jednorazowe wykorzystanie obrazu do publikacji na danym polu eksploatacji w określonym czasie i na określonym obszarze geograficznym. Ponowne wykorzystanie obrazu wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty.

 3. Publikacja obrazu w jakiejkolwiek formie bez względu na sposób wykorzystania, bez uiszczenia 100% opłaty oznacza bezprawne użycie i skutkuje konsekwencjami określonymi w ustawie o prawie autorskim, w tym odszkodowaniem w wysokości trzykrotności opłaty cennikowej za wykorzystanie obrazy.

 4. Licencjobiorca zobowiązuje się bezpłatnie i bez wezwania w terminie 14 dni od daty publikacji dostarczyć do siedziby redakcji portalu Satyrek.pl  egzemplarz autorski publikacji zawierającej opublikowane obrazy.

 5. Zakup obrazu nie gwarantuje wyłączności na publikację.

 6. Rozszerzenie zakresu licencji, ponowne wykorzystanie wymaga ponownego wykupienia licencji.

 7. Wykorzystanie obrazu na zasadach wyłączności wymaga zawarcia oddzielnej umowy w formie pisemnej, określającej rodzaj publikacji (pole eksploatacji), miejsce, czas trwania oraz uzgodnioną cenę wyłączności.

C. Szczególne warunki publikacji.

 1. Na wykorzystanie obrazu do reklamy w publikacji o charakterze innym niż dziennikarski lub informacyjny Licencjobiorca zobowiązany jest uzyskać  zgodę portalu Satyrek.pl.

 2. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie obrazu bez uzyskania takiej zgody.

 3. Artykuły sponsorowane w czasopismach są formą reklamy – Licencjobiorca powinien powiadomić portal Satyrek.pl, aby upewnić się czy obraz pobrany przez niego ze stron portalu Satyrek.pl może być użyty do artykułu sponsorowanego.

D. Podpisywanie obrazów

 1. Licencjobiorca zobowiązany jest do podpisywania publikowanych obrazów w następujący sposób: nazwisko autora / satyrek.pl

E. Ogólne

 1. Licencjodawca ma prawo do wprowadzania zmian do niniejszych warunków korzystania z obrazów o prawach chronionych (RM). Licencjobiorca jest zawsze zobowiązany do zapoznania się z aktualna wersją treści umowy licencyjnej.

 2. Potwierdzeniem zawarcia umowy licencyjnej jest faktura wystawiona przez agencję Moto Target.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej licencji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr. 24 poz.83) wraz z późniejszymi zmianami.

 4. Agencja Moto Target ani też żadna z osób prawnych bądź fizycznych zaangażowanych w przygotowanie informatycznego systemu obsługi Licencjobiorców, w tym strony www.satyrek.pl, nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie powstałe na skutek korzystania z tegoż systemu za pośrednictwem serwisu www lub w jakikolwiek inny sposób.

Moje konto
Logowanie:
Hasło:
 

Zapomniałeś hasła?  Rejestracja!

Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty.
REKLAMA
PARTNER
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Copyright © 2013 Moto Target - Wszelkie prawa zastrzeżone.